Patzcuaro

Travel & Nature PatzcuaroViewing Patzcuaro photos 1 to 1
You are here: Photos : Patzcuaro
Pictures/Photos per page in Patzcuaro:   

photo of Red Poinsettias In Mexico Red Poinsettias In Mexico
A large group of beautiful red poinsettias in Mexico.
A large bush of beautiful red poinsettias grown in Mexico.

Mexico, Michoacan, Patzcuaro,...


nature photography